• محصول سبد خرید

محصولات › کتب تخصصی مالی › حقوق در بازار سرمایه 

حقوق در بازار سرمایه

دریافت اطلاعاتکتب تخصصی مالی › حقوق در بازار سرمایه

 • سرشناسه:سلطانی،محمد،1359
 • عنوان قراردادی:ایران.قوانین واحکام
 • عنوان و نام پدید اور:بایسته های حقوق بازار سرمایه(مقررات تحلیل گری )/محمد سلطانی،حامده اخوان هزاوه،سید مرتضی شهیدی.
 • مشخصات نشر:تهران شرکت اطلاع رسانی وخدمات بورس،انتشارات بورس،1390

قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:281ص
 • موضوع:اخلاق حرفه ای در بازار سرمایه
 • شناسه افزوده:سید محمد جواد فرهانیان 1356
 • شناسه افزوده:محمد حسین طاهری1345

قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:97ص
 • موضوع:سازمان های مالی--ایران--اجازه نامه ها
 • رده بندی کنگره:1391  2ر9الف/HG187
 • رده بندی دیویی:332/10955

قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان قراردادی:ایران.قوانین و احکام
 • عنوان و نام پدید آور:قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار/گردآورنده سازمان بورس و اوراق بهادار
 • مشخصات نشر: تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، 1391
 • مشخصات ظاهری:1879 ص.مصور جدول ،نمودار.

قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :279 ص
 • رده بندی کنگره:31390  ت 9 پ/HV8079
 • رده بندی دیویی:364/168
 • شماره کتابشناسی ملی:2505934

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری114      :  ص
 • رده بندی کنگره:1389  ب 8الف 7/BP191
 • رده بندی دیویی:297/372
 • شماره کتابشناسی ملی:4643012

قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان قراردادی:ایران.قوانین واحکام
 • مشخصات نشر :SEO Information Dissemination and Services Co.(IDSC),2011=1390
 • مشخصات ظاهری:427 ص.:مصور.
 • وضعیت فهرست نویسی:فیپا

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   :‏‫ح ، ۲۵۲ص. ؛  جدول 
 • رده بندی کنگره: ۱۳۹۳  ۲ب  / ۹۶۲     KMH
 • رده بندی دیویی: ۵۵۰۹۲ /  ۳۴۶
 • شماره کتابشناسی ملی:  ۳۴۸۱۸۰۷ 

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :184 ص.
 • یادداشت:کتابنامه.
 • موضوع:سازمان خصوصی سازی .طرح توزیع سهام عدالت
 • موضوع:در امد –توزیع—قوانین و مقررات –ایران

قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :266ص.
 • یادداشت:عنوان اصلی :candelesticks explained ,c2002
 • موضوع:سهام- -قیمت ها—جدول ها ونمودار ها
 • موضوع:بورس کالا --جدول ها ونمودار ها

قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • چکیده:
 • مشخصات ظاهری :256 ص.;جدول,نمودار,نمونه.;14/5*21/5 س م
 • موضوع:سازمان بورس و اوراق بهادار --قوانین و مقررات
 • موضوع:بورس --قوانین و مقررات --ایران

قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری417      :  ص
 • یادداشت:عنوان اصلی:Applied taleful and modern insurance:law and practice,3rd,2007
 • رده بندی کنگره:1389  ب9 م 65/BP198/6
 • رده بندی دیویی:297/372

قیمت: ۹۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:حقوق بازار اوراق بهادار(بخش اختلافات)غلامعلی میرزایی منفرد
 • مشخصات نشر:تهران:نشر میزان1390
 • مشخصات ظاهری:272ص
 • موضوع:حقوق تجارت--ایران

قیمت: ۷۵,۰۰۰ ریال
 • عنوان :حقوق بازار سرمایه
 • مشخصات نشر:سمت
 • مشخصات ظاهری:387 ص
 • موضوع: :بازار سرمایه-قوانین و مقررات-ایران

قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری : ج.
 • یادداشت:کتاب حاضر قبلا تحت عنوان حقوقی بانکی (1)به صورت تک جلد توسط انتشارات تک رنگ در سال 1385 منتشر شده است
 • یادداشت:ج2(چاپ اول :1391(فیپا)
 • موضوع:بانکوبانکداری - - قوانیینومقررات– ایران

قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :نه،257ص.:مصور .
 • یادداشت:پشت جلد به انگلیسی :mostafaelsan . the law if bank payment 
 • یادداشت:کتابنامه:ص.]255[-257.
 • موضوع:بانک مرکزی جمهوری اسلامی

قیمت: ۷۵,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:حقوق تجارت شرکت های سرمایه ای-شخصی و مختلط/حمید فروحی
 • مشخصات ظاهری :2 ج.در یک مجلد (391 ص).:نمونه
 • یادداشت:چاپ قبلی :روز بهان :1372.
 • موضوع:شرکت های سهامی - - قوانین و مقررات – ایران 

قیمت: ۷۵,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:حقوق کیفری بازار اوراق بهادار/غلامعلی میرزایی منفرد
 • مشخصات ظاهری:400ص
 • موضوع:حقوق تجارت--ایران
 • رده بندی کنگره:937/م9ح7 KMH

قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری: 677ص 
 • موضوع:حقوق -اقتصاد
 • رده بندی کنگره:1388 /9ک7حK487
 • رده بندی دیویی:3401122

قیمت: ۱۹۵,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :]171[ص.:جدول،نمودار.
 • یادداشت:]به سفارش[گروه پژوهشی صنعتی اریانا
 • یادداشت:واژه نامه
 • یادداشت:کتابنامه :ص.]171[.

قیمت: ۶۷,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:ن,203ص
 • موضوع:کارگزاران بورس --ایران
 • موضوع:اخلاق حرفه ای --ایران
 • شناسه افزوده:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • چکیده
 • عنوان :رقابت و انحصار بین بانک‌ها و موسسات اعتباری(ساختار مالکیت،شکل حقوقی و کارکرد)
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
 • مشخصات ظاهری:350ص

قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :  355ص
 • رده بندی کنگره: 1391 28 آ /962 KMH
 • رده بندی دیویی: 346/550926
 • شماره کتابشناسی ملی:2795623

قیمت: ۹۵,۰۰۰ ریال
 • چکیده
 • مشخصات ظاهری :144 ص .11*17 س م
 • موضوع:مالیات بر ارزش افزوده--قوانین و مقررات -ایران
 • موضوع:مالیات - قوانین و مقررات - ایران

قیمت: ۴۵,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری         :‏۳۰۲ ص
 • رده بندی کنگره:   1392  26 ر 3 آ / 5720  HG
 • رده بندی دیویی: 64255 / 332
 • شماره کتابشناسی ملی: 3326241

قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:150 ص
 • موضوع:حقوقی
 • رده بندی دیویی:330/955
 • شماره کتابخانه ملی:4066491

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری 484    :  ص
 • بخش اول:قانون مالیات های مستقیم
 • بخش دوم:دستورالعمل ها،آئین نامه ها وضمائم
 • بخش سوم:قانون مالیات بر ارزش افزوده

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :101 ص
 • رده بندی کنگره:KMH966/آ28 1391
 • رده بندی دیویی:346/155
 • شماره کتابشناسی ملی:2786551

قیمت: ۶۵,۰۰۰ ریال
  ۱   ۲   صفحه بعد
بازگشت به کتب تخصصی مالی

دیدگاه مخاطبان

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار(از تئوری تا عمل) کتاب را مطالعه کردم واقعا مفاهیم ومندرجات کتاب دقیقا باعنوان کتاب برابری میکند بطوریکه علاوه بر مباحث علمی مباحث عملی بازار سرمایه هم مطابق با اخرین مباحث بروز امده است
احمد
نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه آیا سوالات دارای پاسخ تشریحی هستند؟
mahsa
نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه متشکرم از تمامی مولفان
نادر کرامت

ورود مشترکان

ایمیل:

رمز عبور:

برای دریافت مشخصات کاربری خود پست الکترونیک اشتراک خود را در فرم زیر وارد نمایید.


فروشگاه اینترنتی انتشارات بورس,انتشارات بورس,بازار بورس,بورس,سهام,تالار بورس,کارگزاری,سازمان بورس و اوراق بهادار,کتاب های مالی,حسابداری,اقتصاد,بازار سرمایه,کتاب,آزمون گواهینامه های حرفه ای,شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس,