• محصول سبد خرید

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه

دریافت اطلاعاتکتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه

 • مشخصات ظاهری     :  113 ص
 • رده بندی کنگره: 21388 ت 5 ح / 5681 HF
 • رده بندی دیویی:  72/ 657
 • شماره کتابشناسی ملی: 1798932

قیمت: ۲۵,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :579 ص.
 • موضوع:دانشگاه ها ومدارس عالی –ایران –ازمونها– موضوع :حسابداری –ازمونهاوتمرینها (عالی)
 • موضوع:حسابداری– مسائل ،تمرینها وغیره (عالی)
 • موضوع :حسابداری قیمت تمام شده –ازمونهاوتمرینها (عالی)

قیمت: ۷۵,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدید اور:استاندارد حسابرسی شماره 5:حسابرسی کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی که با حسابرسی صورت های مالی یکپارچه می شود/PCAOB هیات نظارت بر حسابرسی شرکت های عام،مترجمان  امیر پوریا نسب ،محسن قاسمی ،محمد قربانی.
 • مشخصات نشر:تهران شرکت اطلاع رسانی وخدمات بورس،انتشارات بورس،1391
 • مشخصات ظاهری:ه،82 ص.:14/5*21/5 س م
 • شابک:6-37-5959-600-978

قیمت: ۵۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اصول حسابداری 2/مولفین چنگیز سلمانی،رحیم پارساوند،شهلا احمدی
 • مشخصات نشر:تهران:موسسه کتاب مهربان نشر،1388
 • مشخصات ظاهری :327ص.:جدول.
 • موضوع:حسابداری - - راهنمای اموزشی (عالی)

قیمت: ۶۵,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اصول حسابداری/مولفان ویدا مجتهد زاده،حسین علوی طبری.
 • مشخصات نشر:تهران:موسسه کتاب مهربان نشر،1384.
 • مشخصات ظاهری453 :ص
 • رده بندی کنگره:3م2ف/HF5655

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اصول حسابداری(1)/مولف آرش فرهودی
 • مشخصات نشر:تهران:آراد کتاب
 • مشخصات ظاهری :جدول،نمودار
 • موضوع:حسابداری- - راهنمای اموزشی (عالی)

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اصول حسابداری 1/تالیف:یداله تاری وردی،محمد امین زکی زاده
 • مشخصات نشر:تهران:یداله تاری وردی،1390
 • مشخصات ظاهری :257 ص.:جدول.
 • یادداشت:کتابنامه :ص257

قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   ص 349
 • رده بندی کنگره: 18 الف 2 ف / 5655 HF
 • رده بندی دیویی: 657
 • شماره کتابشناسی ملی: 15587 - 77 م

قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :290ص.:جدول.
 • یادداشت:کتابنامه :290ص
 • یادداشت:واژه نامه
 • موضوع:حسابداری – راهنمای اموزشی (عالی)

قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اصول حسابداری(2)/تالیف:دکتر حسن همتی،هدی همتی
 • مشخصات نشر:تهران،ترمه1389
 • مشخصات ظاهری :440 ص.جدول
 • موضوع:حسابداری شرکت های سهامی

قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :293ص.:22*29س م.
 • موضوع:حسابداری – راهنمای اموزشی (عالی)
 • موضوع: حسابداری –ازمون ها و تمرین ها(عالی)
 • شناسه افزوده:زکی زاده ،محمد امین ،1358-

قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :221ص.:جدول.
 • یادداشت:کتابنامه:221ص.
 • موضوع:اصول حسابداری 3 –ازمون ها و تمرین ها
 • موضوع:حسابداری- - ازمون ها و تمرین ها (عالی)

قیمت: ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   ج 2
 • رده بندی کنگره:  2 ن 2 ف / 5655 hHF
 • رده بندی دیویی: 657
 • شماره کتابشناسی ملی: 17-66 م

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   ص 208 جدول
 • رده بندی کنگره: 1389  5216 الف 2 ف / 5655  HF
 • رده بندی دیویی: 044076 / 657
 • شماره کتابشناسی ملی: 2047419

قیمت: ۹۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   ص 526
 • رده بندی کنگره: 1376 45 ب 2 ف / 5655 HF
 • رده بندی دیویی:  046076 / 657
 • فصل 1: حسابداری شعب

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:اصول حسابرسی/مولفان اسفندیار دمن زیاری،علیرضاثابتی.
 • مشخصات نشر:تهران:موسسه کتاب مهربان نشر.1389
 • مشخصات ظاهری:236ص
 • رده بندی کنگره:1389 د5الف 6/VHF5667

قیمت: ۷۳,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   ص 200
 • رده بندی کنگره: 1391 9 ب 9 س / 2009 HJ
 • رده بندی دیویی: 48 / 352
 • شماره کتابشناسی ملی: 3053887

قیمت: ۷۷,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:تئوری حسابداری/اثر ولک،داد-ترنی:ترجمه علی پارسائیان
 • مشخصات نشر:تهران:ترمه ،1389_
 • مشخصات ظاهری  جلد دوم  546 ص   :  
 • رده بندی کنگره:1387  9ت 8 و/HF5625

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری 656    :  ص
 • رده بندی کنگره:9 ت 9 ه/HF5625
 • رده بندی دیویی:657
 • شماره کتابشناسی ملی:4722-88م

قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:تئوری حسابداری/مولفان ریچارد جی.شرودر،مارتار دبلیو،کلارک،جک ام.کتی:مترجم دکتر علی پارسائیان
 • مشخصات نشر:تهران:ترمه1388
 • مشخصات ظاهری:جلد اول 471 ص
 • یادداشت:عنوان اصلی:Financial accounting theory and analysis:text and cases,9th  ed c2009

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:تئوری حسابداری/مولفان ریچارد جی.شرودر،مارتر دبلیو،کلارک،جک ام.کتی:مترجم دکتر علی پارسائیان
 • مشخصات نشر:تهران:ترمه 1388
 • مشخصات ظاهری :2ج
 • یادداشت:عنوان اصلی :financial accounting theory and analysis : text and cases ,9thed c2009 

قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری544     :  ص
 • یادداشت:عنوان اصلی:FINANCIAL ACCOUNTING THEORY:3 rd ed
 • رده بندی کنگره:1388   5الف  2ف/HF5655
 • رده بندی دیویی:657

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :  564 ص جدول ونمودار
 • رده بندی کنگره: 3 ر 9 ص / 5681 HF
 • رده بندی دیویی: 3/657
 • شماره کتابشناسی ملی: 1116424

قیمت: ۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :    ص 240 جدول نمودار
 • رده بندی کنگره: 1388  93 ت 5 الف / 5625 HF
 • رده بندی دیویی: 657
 • شماره کتابشناسی ملی: 1957372

قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:حسابداری 2 اصول،مفاهیم وکاربرد(منطبق بابرنامه درسی مصوب دانشگاه ها)/محمود نبی زاده
 • مشخصات نشر:تهران:دانشگاه مدیریت 1386
 • یادداشت:ص.ع.به انگلیسی :mahmoodnabizade , accounting II :principles ,concepts and usage 
 • یادداشت:چاپ قبلی:نقش جهان،1376، 407ص

قیمت: ۲۹,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:حسابداری پیشرفته(1)بر اساس استانداردهای حسابداری ایران/تالیف شکرالله خواجوی،امین ناظمی
 • مشخصات نشر:تهران:ترمه،1389
 • مشخصات ظاهری:400ص
 • رده بندی کنگره:1388  864خ2ف/HF5655

قیمت: ۹۹,۰۰۰ ریال
 • عنوان و نام پدیدآور:حسابداری پیشرفته(2)/مولف محمدرضا نیکبخت.
 • مشخصات نشر:تهران:موسسه کتاب مهربان نشر،1386
 • مشخصات ظاهری  575   :  ص
 • رده بندی کنگره:953  ن 2 ف/HF5655

قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :494ص.:جدول
 • یادداشت:ص.ع.به انگلیسی :governmental accounting
 • یادداشت:کتابنامه:ص.492-494؛همچنین به صورت زیر نویس
 • موضوع:مالیه عمومی - - ایران - - حسابداری

قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :    238ص
 • رده بندی کنگره:  1387 4 و 457 / 5686 HF
 • رده بندی دیویی: 95/ 657
 • شماره کتابشناسی ملی: 43448-85 م

قیمت: ۳۵,۰۰۰ ریال
  ۱   ۲   ۳   صفحه بعد
بازگشت به کتب تخصصی مالی

دیدگاه مخاطبان

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار(از تئوری تا عمل) کتاب را مطالعه کردم واقعا مفاهیم ومندرجات کتاب دقیقا باعنوان کتاب برابری میکند بطوریکه علاوه بر مباحث علمی مباحث عملی بازار سرمایه هم مطابق با اخرین مباحث بروز امده است
احمد
نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه آیا سوالات دارای پاسخ تشریحی هستند؟
mahsa
نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه متشکرم از تمامی مولفان
نادر کرامت

ورود مشترکان

ایمیل:

رمز عبور:

برای دریافت مشخصات کاربری خود پست الکترونیک اشتراک خود را در فرم زیر وارد نمایید.


فروشگاه اینترنتی انتشارات بورس,انتشارات بورس,بازار بورس,بورس,سهام,تالار بورس,کارگزاری,سازمان بورس و اوراق بهادار,کتاب های مالی,حسابداری,اقتصاد,بازار سرمایه,کتاب,آزمون گواهینامه های حرفه ای,شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس,