• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد مالی


کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی

 • موضوع:سرمایه گذاری--جنبه های روانشناسی
 • رده بندی کنگره:1390 2م7س/HG4515/15
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002152

قیمت: ۲۷۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002059

قیمت: ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002016

قیمت: ۳۲۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001866

 • مشخصات ظاهری :342ص.:جدول
 • یادداشت:عنوان اصلی :manual for the preparation of industrial feasibility studies
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • عنوان :استراتژی اقیانوس آبی
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002149

قیمت: ۳۷۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001473

قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001832

 • مشخصات ظاهری :302ص:جدول،نمودار
 • یادداشت:کتابنامه:ص.300-302
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :429 ص.
 • یادداشت:عنوان اصلی :spin-free economics : a no –nonsense,nonpartisan guide to …,c2009
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :ج.
 • موضوع:اقتصاد کلان
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد خرد 2 نظریه ها وکاربردها/عباس شاکری
 • مشخصات ظاهری      626  :  ص
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001326

 • مشخصات ظاهری :2ج
 • موضوع:نرم افزار استاتا
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001327

 • مشخصات ظاهری :2ج
 • موضوع:نرم افزار استاتا
قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری  ج 2  263 ص   : 
 • رده بندی کنگره:1386  Vالف 9 الف/HB139
قیمت: ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد مدیریت(کاربرد نظریه خرد اقتصادی برای تصمیم گیری مدیریتی)اقتباس وتالیف:منوچهر سلطانی:دکتر غلامحسین خورشیدی
 • مشخصات نشر:تهران،موسسه متاب نشر مهربان،1389
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001766

 • مشخصات ظاهری :2خ.:جدول ،نمودار .
 • یادداشت:واژه نامه .کتابنامه .(ج.2)
قیمت: ۴۸٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001175

 • مشخصات ظاهری :ج:جدول،نمودار.
 • یادداشت:کتابنامه
قیمت: ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :245ص.:مصور14/5*21/5 س م
 • یادداشت:عنوان اصلی:modern macroeconamics:its origins development and current state 2005
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002032

قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002101

قیمت: ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002167

قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001098

قیمت: ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 100156

قیمت: ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002003

قیمت: ۳۱۰٬۰۰۰ ریال
۱۶ ٪
تخفیف
بسته معرفی بازار سرمایه ایران

کد محصول: 10042

قیمت قبلی:۳۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002166

قیمت: ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002159

قیمت: ۳۸۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002069

قیمت: ۳۴۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002070

قیمت: ۳۵۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001685

 • عنوان و نام پدیدآور:تئوری اقتصاد کلان(2)/محمود روزبهان.ویرایش سوم
 • مشخصات نشر:تهران،تابان
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001654

 • عنوان و نام پدیدآور:تئوری ومسائل اقتصاد خرد/دومینیک سالواتوره:ترجمه حمیدرضا ارباب ویراست 3
 • مشخصات نشر:تهران،نشر نی،1389
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002147

 • مشخصات ظاهری :576 ص.:مصور,نمودار
 • موضوع:صورتهای مالی
قیمت: ۳۴۰٬۰۰۰ ریال